Başhekim
01 Aralık 2022

bashekim-dr-erkal--yandi-1jpg.png

Adı Soyadı:
Erkal YANDI

Doğum Tarihi : 
1966

Doğum Yeri    : Ürgüp

Ünvanı            : Başhekim

Öğrenim :

 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi  / 1991
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü- Sağlık Yönetimi /Yüksek Lisans/ 2020

Hastane Tel :+90 384 34140 31

Dahili Tel     : 1571-1506
E-Posta        : dr_erkal@hotmail.com  / erkal.yandi@saglik.gov.tr

Çalışma Bilgileri:
T.C. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi / Tabip / 15.07.1991-22.03.1994
- Askerlik Hizmeti / Yedek Subay / 22.03.1994-31.07.1995
- T.C. Sağlık Bakanlığı Ürgüp Devlet Hastanesi / Baştabip / 02.08.1995-04.03.1999
- Belediyeler Nevşehir Ortahisar Belediyesi / Belediye Başkanı / 22.04.1999-27.10.2002
- T.C. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi / Tabip / 15.01.2003-04.01.2010
- Nevşehir Merkez 19 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Tabip / 05.01.2010-01.03.2012
- Nevşehir Merkez  9 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Tabip /  02.03.2012-09.05.2019
- T.C. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi / Tabip / 10.05.2019-04.07.2019
- T.C. Sağlık Bakanlığı Ürgüp Devlet Hastanesi / Baştabip Yardımcısı / 05.07.2019-01.10.2020
- T.C. Sağlık Bakanlığı Ürgüp Devlet Hastanesi / Baştabip / 01.10.2020- ........
HASTANE BAŞHEKİMİ GÖREV TANIMLARIGörevleri : 

 1. Hasta ve çalışan hakları, güvenliği, memnuniyeti ile sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin geliştirilmesinden ve sağlık tesislerinin yönetiminden sorumludur.  
 2. Hastane Başhekimi görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 
  1. Bakanlık, Kurum ve Birlik sekreterliği tarafından belirlenen kalite ve hizmet standartlarına uygun olarak, sağlık hizmetini etkin ve verimli sunmak, bu konuda gerekli çalışmaları yürütmek, standartlara uygunluğu ölçmek, değerlendirmek ve gerekli eğitimleri planlayarak uygulamak. 
  2. Mevzuatı yakından takip ederek düzenlemeleri süratle uygulamaya koymak, sağlık tesisinde çalışanlara karşı şiddet konusunda gerekli tedbirleri almak, bu konudaki Bakanlığın beyaz kod gibi uygulamaların takibini yapmak, gerektiğinde hukuki korunma yollarının kullanılabilmesi amacıyla tedbirler almak. 
  3. Tıbbi hizmetlerin sunumu için gerekli olan kaynaklarının zamanında ve ihtiyaçlara uygun olarak karşılanması amacıyla gerekli tedbirleri almak, ihtiyaç planlamalarını yaparak, temini için gerekli çalışmaları yürütmek.
  4. Kurum tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda performans değerlendirmesini yaparak, bu değerlendirmeye esas bilgilerin zamanında, eksiksiz ve doğru olarak Sağlık il müdürlüğü'ne verilmesini sağlamak.
  5. Sağlık tesislerindeki cihazların etkin kullanımını sağlamak, yenileme, tamir, bakım ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak, atıl kapasite oluşmasını engellemek.
  6. Tıbbi hizmet ve tıbbi cihaz alımları ile ilgili ihtiyaç programlarının sağlık tesisi düzeyinde tespit ve planlanmasını yaparak teknik şartnamelerin hazırlanması ve benzeri işlemler için gerekli süreçleri yürütmek.
  7. Ağız ve diş sağlığı tarama hizmetleri, koruyucu hizmetleri ile ilgili olarak diğer sağlık tesis ve kurumlar ile koordinasyonu kurmak, bu hizmetlerin gelişmesine yönelik faaliyetleri planlamak ve yürütülmesini sağlamak.
  8. Olağan üstü hallerde uygulanmak üzere hazırlanan acil afet planlarının organizasyonunu ve ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak.
  9. Sağlık tesisinde staj alan öğrencilerin stajlarını yapmaları için gerekli düzenlemeleri planlamak, uygulaması ile denetimini yapmak.. 
  10. Sağlık il müdürlüğü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.